קבוק - מדיניות שימוש באתר החזרות וביטולי מוצרים

תקנון אתר קבוק 

1.כללי

1.1 האתר, המשמש כאתר סחר אלקטרוני (חנות וירטואלית), הוקם ומופעל על ידי קבוק, מרחוב העצמאות 45 בת ים (להלן: "העסק").

1.2 האתר מציע לגולשים מוצרים ושירותים, אשר נמכרים על ידי העסק אם דרך האתר או בקניה ישירה דרך העסק.

1.3 הוראות והתניות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידי הגולש/המשתמש (להלן: "הגולש") ועל כל רכישה שתתבצע על ידי הגולש באמצעות האתר. ההתניות וההודעות הכלולות בתקנון זה כלשונם והשימוש באתר זה ייחשב הסכמה מצד הגולש לכל התנאים. הוראות אלו יהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הגולש לבין העסק. הינך מצהיר ומתחייב כי קראת את תקנון האתר והנך מסכים ומתחייב להוראותיו.

1.4 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם ללשון נקבה במשתמע. 

1.5 האתר עשוי להכיל קישורים חיצוניים לאתרי אינטרנט, שאינם קשורים ו/או מופעלים על ידי העסק. קישורים אלו נועדו לשימוש הגולש, אולם העסק אינו אחראי על התכנים המופיעים באתרים אלו כאמור ואין בהכללתם אישור ו/או הסכמה לחומר והמידע המופיעים בהם מצד העסק. 

1.6 העסק יעשה כל מאמץ לכך שהאתר יפעל כסדרו. יחד עם זאת עלולים לחול שיבושים בפעילותו של האתר אשר אינם תלויים בעסק, לפיכך, העסק לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים (אם יגרם להם), עקב אי קבלת ההצעה לרכישת המוצר באמצעות האתר והגולש פוטר בזה את העסק, מכל נזק כאמור. 

1.7 למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא ולפיכך, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי העסק בגין תכונות האתר.

2.התנהלות סחר באתר 

2.1 המכירה באתר הינה מכירת מוצרים במחיר קבוע מראש ועד גמר המלאי. הגולש בוחר מוצר (יש לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצע את הקנייה בהתאם להוראות הקיימות באתר. למידע על תפעול האתר, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שיירכשו על ידי הגולש באתר, הגולש מוזמן לפנות לנציגי שירות הלקוחות של העסק, אשר ישמחו לעזור בטלפון 054-530-6474 או בדוא״ל info@kabuk.co.il

2.2 הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים הינם מחירים כוללים מע"מ על פי דין, ככל שחל תשלום מע"מ על העסקה לפי כל דין. 

2.3 המחירים המופיעים בדפי המכירה כמחירי המחירון של המוצרים, אינם בהכרח המחירים הנמוכים ביותר בהם ניתן לרכוש את המוצרים המוצעים. הגולש נושא באחריות הבלעדית לבדוק את מחירי השוק של מוצרים בהם הוא מעוניין קודם לרכישה. 

2.4 ידוע לרוכש כי ישנם איכויות שונות למוצרים ובהתאם נקבעים המחירים. 

2.5 העסק מציע לרכישה באתר מוצרים מגוונים על פי שיקול דעתו הבלעדי. 

2.6 העסק מציע לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שימצא לנכון לפי שיקול דעתו הבלעדי. שמורה לעסק הזכות להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצא לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה. 

2.7 כאשר העסק יאפשר לגולש לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט בהתאם להגבלות את מספר התשלומים האפשרי וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית (ככל ויש) שתצורף למחיר המוצר, בהתאם למספר התשלומים שנבחר על ידי הגולש ובהתאם להגדרות העסק. 2.8 ידוע לגולש כי האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים וכי עליו לוודא את תנאיו ותוקפו של כל מבצע. בכל מקרה, ידוע לגולש כי באתר העסק אין כפל מבצעים אלא אם מצוין כך במפורש.

2.9 טרם ביצוע הזמנה באתר, הגולש נדרש לבצע הרשמה לאתר באמצעות בחירת שם משתמש, סיסמא ופרטים בסיסיים כגון: שם, כתובת, כתובת דוא"ל, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, מין ופרטים נוספים אם וככל שיידרשו. כדי שההזמנה תבוצע ללא תקלות, יש להקפיד על מסירת פרטים נכונים. העסק לא יוכל להתחייב על ביצוע ההזמנה ללא פרטים אותנטיים ונכונים. 

2.10 חיוב הגולש בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה ואישור העסק על המצאות הפריטים במלאי ותנאי האספקה. 

2.11 לאחר ביצוע הפעולה, תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי. עם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה. 

2.12 הגשת פרטים כוזבים ושקריים, לרבות בזהות המזמין, הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים. 

2.13 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי, יקבל הגולש הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש הגולש ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של חברות האשראי לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי.

2.14 לא פעל הגולש להסדרת האישור בתוך 2 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה העסק זכאי לבטל את ההזמנה. 

2.15 כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להמצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.

2.16 יובהר כי העסק עושה כמיטב יכולתו על מנת לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים ועד לאספקתם. אולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת העסק מוצר שנרכש באתר לא היה מצוי במלאי במועד רכישת המוצר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תשלח לגולש הודעה מתאימה באמצעות כתובת הדוא"ל שהוזן או באמצעות הטלפון. במקרה זה, יהיה העסק רשאי להציע לך מוצר חלופי למוצר שהוזמן ולאו דווקא באותו הערך המוצע. במידה והגולש יקבל את ההצעה, יעודכנו פרטי ההזמנה מחדש. היה והגולש לא יהיה מעוניין במוצר החלופי, יהיה זכאי לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל ההזמנה והעסק ישיב את התמורה המלאה ששולמה בגין המוצר, כפי ששולמה. 

2.17 פרטי פעולת הרכישה ופרטי הגולש ישמשו לשימושו הפנימי של העסק בלבד ולא יועברו על ידו לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הגולש מסכים כי העסק ישמור את פרטיו במערכת נתוניה. 

2.18 מערכת המחשוב של העסק מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר העסק ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה. 

2.19 רשאים להשתתף במכירה ולהגיש הצעות לרכישה, תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות או דרכון בתוקף וכרטיס אשראי תקף ובכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן: 

2.19.1 הגולש הינו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. 

2.19.2 הגולש הינו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל. 

2.19.3 הגולש הינו בעל כרטיס אשראי תקף שהונפק ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי. 

2.19.4 הגולש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

3. אספקת המוצרים

3.1 העסק ידאג לאספקת כל מוצר הנרכש באתר (תוספת דמי משלוח המפורטים באתר) לכתובת בישראל, תוך 5 ימי עסקים, אלא אם נכתב אחרת באתר. 

3.2 העסק יפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה, ומתחייב לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי. 

3.3 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, העסק רשאי להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עימם מראש. לידיעה כי העסק עושה מאמץ לספק במועד מוצרים לאזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית, אולם, באזורים כאמור ייתכן עיכוב של עד 14 יום במועד האספקה הקבוע בדף המכירה למוצר, ועיכוב כאמור לא ייחשב כאיחור כלשהו באספקת המוצר. לעסק שמורה הזכות להודיע כי מטעמים ביטחוניים ואחרים, אין באפשרותו לספק את המוצר לאותו אזור שצויין ע"י הגולש ובמקרים אלו כאמור, לא תתקבל הצעתו לרכישת המוצר והמוצר לא יסופק לו מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם כלשהו ע"י מי מהצדדים. 

3.4 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצויינים בדף המכירה כוללים רק את חישוב של ימי עסקים (ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג). 

3.5 בעת אספקת המוצר, רשאי העסק לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת הזכות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר. 

4. ביטול עסקה/מכירה ו/או כשל תמורה

4.1 הגולש רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשע"א – 2010. 2.7 לצורך עניין זה יאמר כי מרבית המוצרים הנמכרים באתר, הינם מוצרי מזון ועל כן, הוראות החוק לעניין זה יחולו על מכירת המוצרים באתר.

4.2 אם מסיבה כלשהי הגולש לא יהיה מרוצה מהמוצר, באפשרותו ליצור קשר תוך 7 ימים מרגע הגעת המשלוח אל הגולש. החלפה תתבצע אך ורק בהתאם לשיקול דעתו של העסק ולאחר שהמשלוח הגיע לידי העסק במצב תקין, והעסק יידע את הגולש על כך. רישום כתובת שגויה בהזמנה, הינה על אחריות הגולש. במקרה והלקוח מעוניין להחזיר את המוצר בהתאם לסעיף זה, ישא הלקוח בעצמו בהוצאות המשלוח. 

4.3 החזר כספי יבוצע בהתאם להוראות החוק בנסיבות. 

4.4 כאשר אמצעי התשלום בגין העסקה הינו תווי קניה/שובר מתנה או כרטיס מגנטי נטען, לא תחול זכות הביטול על העסקה. 

4.5 העסק רשאי למנוע מגולש את ההשתתפות מהמכירות באתר באופן זמני או לצמיתות וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש. 

4.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יהא העסק מתוקף מעמד כמנהל האתר, רשאי למנוע השתתפות מהגולש באיזה מהמכירות ולהגיש בקשות להצעות בכל אחד מהמקרים הבאים: 

4.6.1 אם מסר במתכוון פרטים שגויים.

4.6.2 אם בצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בעסק או בצדדיים שלישיים כלשהם, לרבות לקוחות העסק והחברות המציעות את שירותי העסק. 

4.6.3 אם עשה שימוש בשירותי העסק לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה. 

4.6.4 אם הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם נוסף עם העסק או מי מטעמו. 

4.6.5 אם נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצרים שרכשת באמצעות העסק. 

4.7 החזרת מוצרים לאחר שמצבם שונה לרעה בזמן שהיו ברשות הלקוח, לרבות במקרה של החזרת מוצר שנפגם ו/או ניזוק ו/או התקלקל ו/או ספג פגיעה כלשהי ו/או שאריזתו הושחתה, כפופה לזכותו של העסק לתבוע את נזקיו בשל כך. 

4.8 על מנת להימנע מנזק למוצר, אנו ממליצים כי המוצר יוחזר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא. 

4.9 בכפוף לאמור לעיל בסעיף זה, העסק יכבד הוראת ביטול של הזמנת מוצר אשר טרם הוחל ביצורה. 4.10 העסק יהא רשאי לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס חריגה וברורה על פניה, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר. 

4.11 הודעה על ביטול המכירה תימסר לגולש בטלפון ו/או בכתב, לכתובת אותה ציין הגולש בעת ההרשמה למכירה. במקרה זה, תבוטל ההזמנה והעסק ימנע מחיוב כרטיס האשראי או ישיב כל סכום ששולם בגין המוצר, ככל ששולם. למעט בגין השבת סכום העסקה כאמור, לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי העסק בגין ביטול העסקה כאמור בסעיף זה.